Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Υπεραγορά Αφοί Παναγιωτόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η ΑΠ) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.apmarket.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες αυτούς σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.

2. Η χρήση του www.apmarket.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η ΑΠ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Η χρήση του www.apmarket.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.apmarket.gr  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
4. Η ΑΠ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενου που διατίθεται μέσω του www.apmarket.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η ΑΠ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.apmarket.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

5. Ο χρήστης / επισκέπτης του www.apmarket.gr  υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.apmarket.gr  υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

6. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.apmarket.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΑΠ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.apmarket.gr  προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

7. Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.apmarket.gr  πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων.

8. Η ΑΠ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένων των επισκεπτών του www.apmarket.gr  , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η ΑΠ δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις εφόσον τούτο επιβάλλεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΑΠ ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της ΑΠ. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.apmarket.gr  διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.apmarket.gr  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.apmarket.gr .

9. Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.apmarket.gr  καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΑΠ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.apmarket.gr  απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.apmarket.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η ΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.


10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ΑΠ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία που χορηγούνται στη φόρμα παραγγελίας είναι εμπιστευτικά, διατηρούνται σε αρχείο μία ημέρα(1) και επεξεργάζονται από τούς εργαζομένους της ΑΠ ως την τελική παράδοση της παραγγελίας και έπειτα διαγράφονται

11. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.apmarket.gr  μπορεί να απευθύνεται στo τηλέφωνο 27310 29160.